همایش کارفرمایان تامین اجتماعی استان قزوین بهمن ماه 1390