گرامیداشت روز صنعت و معدن استان قزوین تیر ماه 1395