تحلیل از صنعتگران و معدن کاران نمونه استان قزوین تیرماه 1392