تجلیل از صنعتکاران،معدن کاران استان قزوین تیرماه 1391