بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن استان قزوین تیر ماه 1397