میلگرد A4

میلگرد آج 500 با تنش جاری 5000کیلوگرم برسانتی متر مربع و تنش گسیختگی 7000کیلوگرم بر سانتی متر مربع میباشد.میلگرد های آلیاژ سازی شده و ترمکس ( خنک کاری و برگشت تحت کنترل ) چیست؟

فرآیندهای تولید میلگرد در کشورهای پیشرفته جهان به روشهای مختلف می باشد . در استانداردهای معتبر دنیا برحسب شرایط اقلیمی هر کشور فرآیندهای تولید بطور کاملاً روشن و با لحاظ پارامترهای مختلف تحت کنترل قرار می گیرند.

قیمت :834000 تومان