میلگرد گرید A2

این نوع میلگرد با تنش جاری۳۰۰۰کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی۵۰۰۰کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی (در
گسیختگی)
۱۹ درصد بعنوان میلگرد نیمه خشک (ترد) و نیمه نرم شناخته شده که بصورت آجدار و عمدتا آج فنری شکل میباشد.این میلگرد برای عملیات ساختمانی و خصوصا خاموت زنی مناسب بوده و انجام عملیات جوشکاری بر روی آن در صورت اجبار میسر بوده که البته توصیه میشود در صورت امکان از جوشکاری آن پرهیز شود.

قیمت 754000 تومان