میلگرد گرید A1

این میلگرد با تنش جاری۲۳۰۰کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی۳۸۰۰کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی)۲۵درصد بعنوان میلگرد نرم شناخته شده و عمدتا بصورت صاف و بدون آج می باشد.این میلگرد برای آهنگری و تغییر شکل و انجام عملیات جوشکاری بر روی آن مناسب است.و بطور کلی بعنوان یک میلگرد داکتیل شناخته میشود.

قیمت : 236000 تومان