نوشته شماره نه
نوشته شماره نه
مقاطع  هفته گذشته میلگرد صادراتی سی آی اس از 400 تا 415 دلار به 400 تا 410 دلار هر تن فوب رسید. در ترکیه قیمت