محصولات

  • معرفی میلگرد گرید A2
معرفی میلگرد گرید A2

این نوع میلگرد با تنش جاری۳۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر‌مربع و تنش گسیختگی۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی)۱۹ درصد به‌عنوان میلگرد نیمه‌خشک (ترد) و نیمه نرم شناخته‌شده که به‌صورت آجدار و عمدتا آج فنری شکل است. این میلگرد برای عملیات ساختمانی و به ویژه خاموت زنی مناسب است و انجام عملیات جوشکاری روی آن در صورت اجبار میسر است که البته توصیه می‌شود در صورت امکان از جوشکاری آن پرهیز شود.

  • معرفی میلگرد گرید A2
معرفی میلگرد گرید A4

میلگرد آج ۵۰۰ با تنش جاری ۵۰۰۰ کیلوگرم برسانتی‌متر‌مربع و تنش گسیختگی ۷۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر‌مربع است.

فرآیندهای تولید میلگرد در کشورهای پیشرفته جهان به روش‌های مختلف انجام می‌شود. در استانداردهای معتبر دنیا برحسب شرایط اقلیمی هر کشور، فرآیندهای تولید به طور کاملا روشن و با لحاظ عوامل مختلف تحت کنترل قرار می‌گیرند.

  • معرفی میلگرد گرید A1
معرفی میلگرد گرید A1

این میلگرد با تنش جاری۲۳۰۰کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع و تنش گسیختگی۳۸۰۰کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۲۵درصد به‌عنوان میلگرد نرم شناخته‌شده و عمدتا به صورت صاف و بدون آج است. این میلگرد برای آهنگری، تغییر شکل و انجام عملیات جوشکاری مناسب است و به‌طورکلی به‌عنوان یک میلگرد داکتیل شناخته می‌شود.

  • معرفی میلگرد گرید A1
معرفی میلگرد گرید A3

این میلگرد با تنش جاری۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع و تنش گسیختگی۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر‌مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۱۴درصد به‌عنوان میلگرد خشک (ترد) مناسب عملیات سیویل صنعتی و ساختمانی است که به‌صورت آجدار و عمدتا آج جناقی است و برای آهنگری و تغییر شکل‌های فراوان با زوایای تند مناسب نیست و همچنین به هیچ وجه عملیات جوشکاری روی آن مجاز نیست.

مشخصات ابعادی و وزنی محصولات میلگرد